کابل تیرینگل 2سر

بخرید و 400 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

کابل تیرینگل 2سر RC- 033T

کابل تیرینگل 2سر RC- 033T

یک سر USB و سر دیگر آن میکرو و آیفون است

مــزایا
مــعایب