میکروفن گلفی

بخرید و 700 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

power supply: 9V~12VDC

Work current: 25-40mA

Frequenct response: 200Hz~10kHz

Output level: 0-6Vpp

Monitor area: 5m~150m

مــزایا
مــعایب